De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van annaxqlusive.nl.

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Als je een bestelling plaatst ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Bestelling & levering
1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Anna Xqlusive direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden.
3. Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door Anna Xqlusive bevestigd via e-mail.
4. Wij streven ernaar om het product binnen 48 uur te leveren. Als dit niet mogelijk is, omdat we het artikel tijdelijk niet op voorraad hebben of omdat er om een andere reden vertraging is of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt je binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. Je hebt in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5. Levering binnen Nederland is gratis vanaf minimaal € 50,- euro per bestelling. Bij bestellingen onder de € 50,- worden verzendkosten van € 4,10 in rekening gebracht.
6. Het bestelde artikel wordt per post naar het afleveradres verzonden. Het artikel wordt binnen 2 a 3 werkdagen voor het eerst aangeboden. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) jou in ontvangst wordt genomen. Als je niet bestelde of verkeerde artikelen ontvangt, stel dan Anna Xqlusive zo spoedig mogelijk op de hoogte. Eventuele onjuistheden worden dan door Anna Xqlusive direct gewijzigd.
7. Eventuele onjuistheden van door Anna Xqlusive aan jou vermelde gegevens dien je direct aan Anna Xqlusive te melden, even als eventuele wijzigingen of onjuistheden van je gegevens, die je aan Anna Xqlusive hebt verstrekt.
8. Het artikel blijft eigendom van Anna Xqlusive, totdat het artikel is betaald. Anna Xqlusive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal en beschadigen van jouw bestelling tijdens de verzending.
Je kan er voor kiezen om tegen een meerpijs de bestelling verzekerd te laten verzenden.
Mocht je dit willen, laat het dan even weten tijdens het bestelproces in het veld "opmerkingen".

Prijzen & betaling
9. De prijzen van de artikelen worden aangeduid in euro’s en zijn de gehanteerde prijzen op het moment van aankoop.
10. Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief behandelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
11. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt (op=op), Anna Xqlusive is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (programmeer)fouten in haar website.
12. Aanbiedingen en prijzen zijn gegarandeerd, Anna Xqlusive behoudt hierbij uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat, op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
13. Betaling van artikelen van Anna Xqlusive kun je doen via iDeal. Betalen via iDeal wil zeggen dat je betaalt via je eigen telebankiersysteem thuis. Hierin doen o.a. mee ABN-AMRO, Rabobank, ING en de SNS. Betaling met creditcard is niet mogelijk.
14. Anna Xqlusive is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten.
15. De orderbevestiging wordt verstuurd naar je email. Het is daarom belangrijk dat je het juiste email adres opgeeft. Via de orderbevestiging geeft Anna Xqlusive aan, dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat de order is ontvangen.

Retourneren, Herroepingsrecht & Service
16. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
16.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
16.2 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
16.3 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
16.4 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
16.5 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
16.6 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
16.7 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
17. Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Als je gebruik maakt van je herroepingrecht, moet je het product in originele staat met origineel aangehechte kaartjes aan Anna Xqlusive retourneren.
18. Als een artikel zichtbaar is gebruikt, bijvoorbeeld een shirt / jurk / broek die is gedragen of anderszins, dan neemt Anna Xqlusive het artikel niet terug.
19. Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het aankoopbedrag minus de verzendkosten binnen 30 dagen door Anna Xqlusive teruggestort op de rekening waarvan je de aankoop hebt voldaan.
20. Het kan voorkomen, dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: anita@annaxqlusive.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
21. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat je na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Eventuele gebreken dien je uiterlijk binnen 2 dagen telefonisch of per email na constatering aan Anna Xqlusive te hebben gemeld.
22. De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 2 maanden na aankoop.
23. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn, slijtage, kapotte ritsen, knope en drukkers en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn. Klachten die zijn ontstaan omdat ze niet volgens de wasvoorschriften gewassen of gestreken zijn kunnen niet in behandeling worden genomen. Ook nemen wij geen klachten aan die te maken hebben met de eigenschappen van het materiaal, bijvoorbeeld het pluizen van wol, het krimpen van katoen en linnen of het uitlopen van stretch en tweed.
24. Indien sprake is van terugbetaling, zal Anna Xqlusive het door jou betaalde bedrag na retourzending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terug storten.

Privacyreglement
25. Anna Xqlusive respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Anna Xqlusive zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.
26. Je persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Anna Xqlusive, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen is het mogelijk om je na elke mailing die je ontvangt uit te schrijven.

Wijzigingen/bepalingen
27. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
28. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Anna Xqlusive in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jou bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Anna Xqlusive gehouden is tot enige schadevergoeding. Dit tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
29. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet kan worden toegerekend aan Anna Xqlusive, omdat het niet aan ons te wijten is en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voorbeelden hiervan zijn: stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Anna Xqlusive of bij haar toeleveranciers.

Anna Xqlusive
Grote Kerkstraat 9
7941 LA  MEPPEL
Telefoon: 0522 - 769 016
Email: anita@annaxqlusive.nl
KvK: 71856420

© 2010 - 2022 Anna Xqlusive | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel